TRACKDAYGADGETS.COM

 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

1. Trackdaygadgets.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Markelo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08218163. 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Trackdaygadgets.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 3. Overeenkomst: de tussen de koper en Trackdaygadgets.com tot stand gekomen overeenkomst op afstand. 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Trackdaygadgets.com te leveren zaken, zoals semi slicks en remblokken.   5. Consument: de koper als bedoeld in het volgende lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 6. Koper: de consument of andere natuurlijke of rechtspersoon met wie Trackdaygadgets.com een overeenkomst heeft gesloten. 7. Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden. 8. Website: de website van Trackdaygadgets.com waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.trackdaygadgets.com.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Trackdaygadgets.com en de koper. 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan hem worden toegezonden. 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden, zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Op de website weergegeven afbeeldingen en overige gegevens omtrent het aanbod bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. 3. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Trackdaygadgets.com niet. 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Trackdaygadgets.com onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden.  5. De door Trackdaygadgets.com langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Trackdaygadgets.com is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven emailadres komt voor risico van de koper. 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

1. De overeenkomst tussen de consument en Trackdaygadgets.com kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden. 2. De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 1 kan de overeenkomst ontbinden door een daartoe strekkende, aan Trackdaygadgets.com gerichte, ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld per e-mail. Zo spoedig mogelijk nadat Trackdaygadgets.com in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Trackdaygadgets.com de ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen. 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Trackdaygadgets.com retourneren. 4. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door Trackdaygadgets.com, overeenkomstig lid 2, is bevestigd. 5. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. 6. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugontvangen.
7. Gemonteerde of anderszins door de consument ver- of bewerkte producten brengt verval van het herroepingsrecht mee.

ARTIKEL 5. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten. 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 3. Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 4. Betaling dient uiterlijk bij levering van de producten te geschieden, bij gebreke waarvan Trackdaygadgets.com gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 5. Indien betaling vóór levering van de producten is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden. 6. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gebracht van Trackdaygadgets.com. 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan. Indien de koper niet als consument optreedt, wordt in afwijking van de vorige twee zinnen, met wettelijke rente de wettelijke handelsrente bedoeld. 8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van verschuldigde betalingen, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.   

ARTIKEL 6. |  UITVOERING EN LEVERING

1. Afhankelijk van wat is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten plaats door afhalen door de koper op locatie van Trackdaygadgets.com of bezorging op het door de koper opgegeven afleveradres. 2. Trackdaygadgets.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling. 3. Trackdaygadgets.com is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. 4. Trackdaygadgets.com zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen echter nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Trackdaygadgets.com de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn. 5. Trackdaygadgets.com behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Trackdaygadgets.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht mede verstaan de omstandigheid dat Trackdaygadgets.com door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is de overeenkomst (tijdig) uit te voeren. 3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe aan de andere partij gerichte, schriftelijke, ondubbelzinnige verklaring.  4. Voor reeds geleverde prestaties is de koper, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tenzij aan deze prestaties geen zelfstandige waarde toekomt.

ARTIKEL 8. | GARANTIE

1. De garantie op de geleverde producten is beperkt tot de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie. 2. Het bepaalde in lid 1 laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet. 3. Indien het product binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal Trackdaygadgets.com het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal Trackdaygadgets.com het product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal Trackdaygadgets.com het aankoopbedrag van het gebrekkige product retourneren. 4. Bij geleverde semislicks vervalt de garantie indien zij zijn gebruikt onder omstandigheden waarvoor zij gelet op de aard van deze producten niet geschikt zijn, zoals het gebruik bij extreme weersomstandigheden of indien de producten anderszins in strijd met de redelijke zorgvuldigheidseisen en/of gebruiksvoorschriften zijn gebruikt. 5. De garantie vervalt in elk geval indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan Trackdaygadgets.com is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten. 6. Wanneer door Trackdaygadgets.com voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper indien en voor zover het betreffende gebrek niet aan Trackdaygadgets.com kan worden toegerekend, dan wel geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. Trackdaygadgets.com streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege
blijven van deze melding ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten. 7. Indien een product voor onderzoek aan Trackdaygadgets.com wordt toegezonden, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper. De koper maakt aanspraak op restitutie van de hierbedoelde kosten indien blijkt dat hem een geldig beroep op garantie toekomt.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID

1. Trackdaygadgets.com is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig of anderszins onjuist gebruik van de geleverde producten door de koper dan wel derden. 2. Trackdaygadgets.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden als bedoeld in artikel 8.4 en oorzaken als bedoeld in artikel 8.5 van deze voorwaarden. Semislicks zijn niet geschikt voor openbaar weggebruik. Het gebruik daarvan geschiedt voor eigen risico. Elke aansprakelijkheid van Trackdaygadgets.com ter zake is uitgesloten. 3. Trackdaygadgets.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trackdaygadgets.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trackdaygadgets.com toegerekend kunnen worden;  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  In het geval van consumentenkoop strekt de beperking uit dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Trackdaygadgets.com mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Trackdaygadgets.com wordt uitgekeerd. 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trackdaygadgets.com één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien dit gebrek niet binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan door de koper aan Trackdaygadgets.com is medegedeeld. Indien de koper een consument is, wordt een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking als tijdig aangemerkt. 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Trackdaygadgets.com, zal de koper Trackdaygadgets.com vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door Trackdaygadgets.com geleverde producten.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of langs elektronische weg te worden ingediend bij Trackdaygadgets.com. 2. Bij Trackdaygadgets.com ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. 3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Trackdaygadgets.com bevoegd van geschillen kennis te nemen.