1. De overeenkomst tussen de consument en Trackdaygadgets.com kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.

2. De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 1 kan de overeenkomst ontbinden door een daartoe strekkende, aan Trackdaygadgets.com gerichte, ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld per e-mail. Zo spoedig mogelijk nadat Trackdaygadgets.com in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Trackdaygadgets.com de ontbinding schriftelijk, dan wel langs elektronische weg bevestigen.

3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Trackdaygadgets.com retourneren.

4. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door Trackdaygadgets.com, overeenkomstig lid 2, is bevestigd.

5. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

6. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de door hem reeds verrichte betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugontvangen.

7. Gemonteerde of anderszins door de consument ver- of bewerkte producten brengt verval van het herroepingsrecht mee.